rules image

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Sprzedawcą materiałów szkoleniowych jest firma: MajCake Pracownia Artystycznych Wypieków Agnieszka Majewska z siedzibą przy ul. Braci Wagów 20/U5, 02-791 w Warszawie. NIP: 9512404550, REGON: 363536430.

2. Użytkownikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Pod adresem www.slodkaszkola.pl firma MajCake prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży materiałów szkoleniowych firmy MajCake, skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy

4. Kontakt z www.slodkaszkola.pl jest możliwy za pośrednictwem: – email: kontakt@slodkaszkola.pl

5. Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie dokonania zakupu przez Klienta

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych platformy z kursami nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach www.slodkaszkola.pl składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w regulaminie platformy z kursami.

Wszystkie materiały szkoleniowe oferowane w www.slodkaszkola.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Na wszystkie materiały szkoleniowe sprzedawane w www.slodkaszkola.pl wystawiamy faktury VAT. W przypadku braku faktury do zamówienia dołączony będzie paragon.

Zakup dostępu

1. Osoba wykupująca dostęp do materiałów szkoleniowych jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Zakup dostępu do materiałów szkoleniowych jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Aby wykupić dostęp do materiałów szkoleniowych użytkownik musi założyć konto w platformie kursowej i wybrać interesujący go plan subskrypcji lub kurs po czym dokonać płatności.

Realizacja zakupu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.

Wymagana techniczne

1. Do korzystania ze Platformy, w tym przeglądania asortymentu Platformy oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  • Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
  • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  • Włączona obsługa plików cookies.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

Informacje ogólne

1. Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec „MajCake Pracowni Artystycznych Wypieków Agnieszki Majewskiej”

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

3. Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych i wysłania komunikatu online.

4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

5. Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

6. W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.

Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na stronie www.slodkaszkola.pl jest zabronione.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki płatności

Za subskrypcje płatność dokonywana jest poprzez podanie swoich danych karty płatniczej w platformie naszego usługodawcy Stripe. Za pojedyncze kursy płatność dokonywana jest poprzez system „Przelewy24”.

Zmiana planu subskrypcji

Użytkownik może zmienić plan subskrypcji na wyższy PREMIUM w trakcie trwania niższego planu PODSTAWOWY. Może zawsze zmienić plan na wyższy PREMIUM, po opłacie obniżonej ceny za pierwszy miesiąc, kolejne płatności będą w regularnej cenie wyższego planu PREMIUM.

Zmiana planu z wyższego PREMIUM na niższy PODSTAWOWY możliwa jest poprzez anulację planu wyższego PREMIUM i w kolejnym miesiącu rozliczeniowym zakupie niższego planu PODSTAWOWY. Można tez zmienić plan kontaktując się pod kontakt@slodkaszkola.pl.

Anulacja subskrypcji

Użytkownik może anulować subskrypcje w ustawieniach konta po zalogowaniu na aplikację. W kolejnym miesiącu rozliczeniowym nie zostanie pobrana opłata.

Zwrot płatności za subskrypcje lub kurs

1. Szkoła MajCake nie dokonuje zwrotów płatności za subskrypcje członkowskie ani za zakupy pojedynczych kursów. Użytkownik może anulować subskrypcję członkowską w dowolnym momencie bez prawa do zwrotu uiszczonej płatności. Członkostwo pozostaje aktywne do końca opłaconego cyklu rozliczeniowego.

2. Niektóre wnioski o zwrot opłat za Subskrypcje mogą być rozpatrywane przez Szkołę MajCake na podstawie indywidualnych przypadków i przyznawane według wyłącznego uznania Szkoły MajCake, co nie może stanowić podstawy żadnych roszczeń wobec Szkoły MajCake.

Prawa autorskie i własność intelektualna

1. Cała treść dostępna za pośrednictwem platformy stanowi naszą własność lub jest używana na podstawie licencji od osób trzecich. Uznajesz i akceptujesz, że wyraźnie zakazane jest używanie przez Ciebie naszych treści w sytuacjach innych niż te, w których przyznajemy Ci ograniczoną licencję na korzystanie z naszych treści w związku z wykupem planu subskrypcji lub pojedynczego kursu. Nasza nazwa i logo jest naszym zarejestrowanym znakiem towarowym/znakiem usługowym. W zakresie, w którym na naszej Stronie Internetowej lub w naszych Aplikacjach pojawiają się znaki towarowe, znaki usługowe i/lub loga innych organizacji, stanowią one znaki towarowe, znaki usługowe oraz loga tamtych odpowiadających im organizacji. Nie przysługuje Ci żadne ogólne prawo ani licencja komercyjna w związku ze znakami towarowymi, znakami handlowymi oraz logami naszymi bądź należącymi do tamtych, innych organizacji.

Treści osób trzecich i linki do stron internetowych osób trzecich

1. Usługi mogą zawierać treści stanowiące własność osób trzecich oraz linki do innych stron internetowych. Nie wyrażamy poparcia, nie sponsorujemy, nie polecamy ani nie przyjmujemy żadnej innej odpowiedzialności za jakiekolwiek Strony Internetowej Osób Trzecich. Co więcej, Strony Internetowe Osób Trzecich nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie jesteśmy odpowiedzialni za treści lub praktyki dotyczące prywatności na Stronach Internetowych Osób Trzecich, wliczając między innymi linki zawarte na Stronach Internetowych Osób Trzecich bądź jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje na Stronach Internetowych Osób Trzecich. Możemy dostarczać Ci treści osób trzecich oraz Strony Internetowe Osób Trzecich wyłącznie dla Twojej wygodny, a zawarcie takich treści osób trzecich oraz Stron Internetowych Osób Trzecich nie stanowi wyrażenia przez nas poparcia dla jakichkolwiek osób trzecich. Uznajesz także i zgadzasz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni, bezpośrednio bądź pośrednio, za żadne szkody lub straty, które zostaną (lub będzie się tak domniemywać) spowodowane, czy też powstaną w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na Stronach Internetowych Osób Trzecich lub za ich pośrednictwem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści na Stronach Internetowych Osób Trzecich, które możesz znaleźć lub do których możesz uzyskać dostęp podczas korzystania z naszych Usług. Treści dostępne na Stronach Internetowych Osób Trzecich lub za ich pośrednictwem mogą być chronione prawem autorskim oraz prawami ochrony własności intelektualnej dowolnego kraju.

Dane osobowe

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy MajCake z siedzibą przy ul. Braci Wagów 20/U5, 02-791, w Warszawie.

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę MajCake.

3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Taką deklarację należy wysłać drogą mailową.

4. MajCake nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konto pocztowe).

Regulamin określa zasady użytkowania www.slodkaszkola.pl. Wykupienie dostępu do materiałów szkoleniowych jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.